اثر شایسته تحسین بیستمین کتای سال حوزه در سال 1397
برگزیده سی و هفتمین کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 1398
برگزیده چهاردهمین جشنواره پژوهشی فرهنگی
برگزیده کتاب فصل جمهوری اسلامی در سال 1391
برگزیده بیست و ششمین کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 1386
برگزیده هفدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی در سال 1390
برگزیده سیزدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی در سال 1389
برگزیده هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی و بیست و هفتمین دوره کتاب سال 1387
برگزیده جشنواره آیین خرد در سال 1386
کتاب سال جمهوری اسلامی و سایر جشنواره‌ها
  • 1395/10/9 پنجشنبه افتخارات مرکز کتاب سال جمهوری اسلامی و سایر جشنواره‌ها
    1- اخلاق کاربردی (1386) 2- تربیت توحیدی (1387) سایر جشنواره‌ها: 1- کتابشناخت اخلاق اسلامی ، جشنواره آیین خرد، 1386. 2- رشد اخلاقی؛ کتاب راهنما؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، 1389. 3- خوبی، الزام و نظریه امر الهی آدامز؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، 1389. 4- اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران، 1390. 5- استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،1391. 6- درآمدی بر سبک بندگی؛ کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران،1392 . 7- درآمدی بر سبک بندگی؛ رتبه نخست چهارمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال، 1394.
1
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 11953
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مرکز اخلاق و تربیت اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما